درباره ما

شرکت شایان ابزار مبتکر ایرانیان (شاما) با تکیـه بر دانـش فنـی و تـجـربه چنـدیـن سالـه و همچنیـن درک کامـلی از نیاز بـازار پـای در عرصه تولید و مونتاژ ماشین آلات نهاده است.

مشاوره قبل از فروش و خدمات پس از فـروش این شـرکت در زمیـنه انتـخاب منـاسب ماشین آلات و همچنیـن نصب ، راه انـدازی ، آمـوزش و ارایـه خدمـات تعمیــر و نـگهـداری در سریع ترین زمان ممکن از وجـوه تمایز ایـن شرکت می باشـد.

نگرش مشتری مدارانه ، همـواره بـر فعالیت های ایـن شرکت حاکم بوده و افزایش رضایت مشتریان و بهبود روز افـزون کیفیـت محصـولات مهم تریـن اصـل شرکت شایسته ابزار روشن می باشد.

صنایع ماشین افزار

همکاران تجاری ما